Toy Mic Trev A New Musical By Alan Harris

Trainee Producer Callout

Are you based in or near Cardiff? Are you a musical theatre lover? Always wanted to try Producing, or curious about what a theatre Producer does? Chippy Lane Productions Ltd. are offering an opportunity for an individual to spend three days as a Trainee Producer on the development of new musical ‘Toy Mic Trev’, written by BAFTA-winning writer Alan Harris and composed by Hannah Noone.

“Plastic-microphone-busking legend Trevor Rees was a profound part of the cultural fabric of Cardiff; until he went missing. This production tells the story of a journalist’s mission to find him, as she uncovers a local story of love, loss and the wonder in the everyday – a million miles from the cynicism of the newsroom.”

We are undertaking five days of Arts Council Wales funded R&D (Research and Development) to further develop the show between 28 October and 4 November 2021, at the Wales Millennium Centre in Cardiff Bay. The Trainee Producer will have the opportunity to spend 3 days shadowing the Producer on the show, before and during the R+D.  We are offering a fee of £100 per day, £300 in total. Please be aware that we cannot cover travel or accommodation, and that you will need to be based within commuting distance of Wales Millenium Centre in Cardiff Bay.

We are actively interested in hearing from people we haven’t met or engaged with before as a company. We are not expecting applicants to have had a background in theatre producing but we are interested in hearing from individuals who are interested and passionate about making new musical theatre.

To apply, please send us answers to the following questions to [email protected] by midnight on 24 September 2021. Please also fill in this monitoring form: https://bit.ly/3DQ8n9k This is anonymous and will in no way be linked to your application.

 1. Tell us a bit about your work experience to date. (150 words or 60 seconds audio or video)

 2. What do you hope to get out of this role? (150 words or 60 seconds audio or video)

 3. If you were a musical, what would it be and why? (150 words or 60 seconds audio or video)

We will be shortlisting applicants, and then holding informal interviews on Zoom. Please let us know when you apply if you have any access needs for attending the Zoom call, or if you have any questions about the role.

Galw am Gynhyrchydd dan Hyfforddiant

Ydych chi wedi’ch lleoli yng Nghaerdydd neu’n agos ato? Ydych chi’n hoff o sioe gerdd? Wedi eisiau rhoi cynnig ar Gynhyrchu, neu’n chwilfrydig am yr hyn y mae Cynhyrchydd theatr yn ei wneud? Mae Chippy Lane Productions Ltd. yn cynnig cyfle i unigolyn dreulio tridiau fel Cynhyrchydd dan Hyfforddiant ar ddatblygiad sioe gerdd newydd ‘Toy Mic Trev’, a ysgrifennwyd gan yr awdur Alan Harris, sydd wedi ennill BAFTA, ac a gyfansoddwyd gan Hannah Noone.

“Roedd y seren byscio meicroffôn-blastig Trevor Rees yn rhan ddwys o wead diwylliannol Caerdydd; nes iddo fynd ar goll. Mae’r cynhyrchiad hwn yn adrodd hanes cenhadaeth newyddiadurwr i ddod o hyd iddo, wrth iddi ddatgelu stori leol am gariad, colled a’r rhyfeddod yn y beunyddiol – pellter mawr i ffwrdd o sinigiaeth yr ystafell newyddion. ”

Rydym yn ymgymryd â phum diwrnod o Ymchwil a Datblygu a ariennir gan Gyngor Celfyddydau Cymru i ddatblygu’r sioe ymhellach rhwng 28 Hydref a 4 Tachwedd 2021, yng Nghanolfan Mileniwm Cymru ym Mae Caerdydd. Bydd y Cynhyrchydd dan Hyfforddiant yn cael cyfle i dreulio 3 diwrnod yn cysgodi’r Cynhyrchydd ar y sioe, cyn ac yn ystod yr Ymchwil a Datblygu. Rydym yn cynnig ffî o £100 y dydd, cyfanswm o £300. Byddwch yn ymwybodol na allwn dalu ffioedd teithio nac am lety, ac y bydd angen i chi fod o fewn pellter cymudo i Ganolfan Mileniwm Cymru ym Mae Caerdydd.

Mae gennym ddiddordeb gweithredol mewn clywed gan bobl nad ydym wedi cwrdd â nhw neu ymgysylltu â nhw o’r blaen fel cwmni. Nid ydym yn disgwyl i ymgeiswyr fod â chefndir mewn cynhyrchu theatr ond mae gennym ddiddordeb mewn clywed gan unigolion sydd â diddordeb ac angerdd am wneud theatr gerdd newydd. I wneud cais, anfonwch atebion am y cwestiynau canlynol atom [email protected] erbyn hanner nos ar 24 Medi 2021. Llenwch y ffurflen fonitro hon hefyd: https://bit.ly/3DQ8n9k Mae hon yn anhysbys ac ni fydd mewn unrhyw ffordd yn gysylltiedig â’ch cais.

 1. Dywedwch ychydig wrthym am eich profiad gwaith hyd yn hyn. (150 gair neu glip sain neu fideo 60 eiliad)

 2. Beth ydych chi’n gobeithio ei gael o’r rôl hon? (150 gair neu glip sain neu fideo 60 eiliad)

 3. Pe byddech chi’n sioe gerdd, beth fyddai hynny a pham? (150 gair neu glip sain neu fideo 60 eiliad)

Byddwn yn llunio rhestr fer o ymgeiswyr, ac yna’n cynnal cyfweliadau anffurfiol ar Zoom. Rhowch wybod i ni pan fyddwch chi’n gwneud cais os oes gennych chi unrhyw anghenion mynediad ar gyfer mynychu’r alwad Zoom, neu os oes gennych chi unrhyw gwestiynau am y rôl.

 

Toy Mic Trev A New Musical By Alan Harris

Writing Apprentice Callout

Are you based in or near Cardiff? Are you a musical theatre lover? Have you always wanted to write a musical, or curious about the process of writing a musical? Chippy Lane Productions Ltd. are offering an opportunity for an individual to spend three days as a Writing Apprentice on the development of new musical ‘Toy Mic Trev’, written by BAFTA-winning writer Alan Harris and composed by Hannah Noone.

“Plastic-microphone-busking legend Trevor Rees was a profound part of the cultural fabric of Cardiff; until he went missing. This production tells the story of a journalist’s mission to find him, as she uncovers a local story of love, loss and the wonder in the everyday – a million miles from the cynicism of the newsroom.”

We are undertaking five days of Arts Council Wales funded R&D (Research and Development) to further develop the show between 28 October and 4 November 2021, at the Wales Millennium Centre in Cardiff Bay. The Writing Apprentice will spend 3 days shadowing the Creative Team during the R&D.

This role is for an early career writer who has never had anything professionally produced, published nor is represented by a literary agent.

We are offering a fee of £100 per day, £300 in total.

We are actively interested in hearing from people we haven’t met or engaged with before as a company. We are not expecting applicants to have had a background in theatre producing but we are interested in hearing from individuals who are interested and passionate about making new musical theatre. Please be aware that we cannot cover travel or accommodation, and so you will need to be based within commuting distance of Wales Millenium Centre in Cardiff Bay.

To apply, please send us answers to the following questions to [email protected] by midnight on 24 September 2021. Please also fill in this monitoring form: https://bit.ly/3DQ8n9k This is anonymous and will in no way be linked to your application.

 1. Tell us a bit about your writing experience to date. (150 words or 60 seconds audio or video)

 2. What do you hope to get out of this role? (150 words or 60 seconds audio or video)

 3. If you were a musical, what would it be and why? (150 words or 60 seconds audio or video)

We will be shortlisting applicants, and then holding informal interviews on Zoom. Please let us know when you apply if you have any access needs for attending the Zoom call., or if you have any questions about the role.

Galwad am Brentis Ysgrifennu

Ydych chi wedi’ch lleoli yng Nghaerdydd neu’n agos ato? Ydych chi’n hoff o sioe gerdd? Ydych chi erioed wedi bod eisiau ysgrifennu sioe gerdd, neu’n chwilfrydig am y broses o ysgrifennu sioe gerdd? Mae Chippy Lane Productions Ltd. yn cynnig cyfle i unigolyn dreulio tridiau fel Prentis Ysgrifennu ar ddatblygiad sioe gerdd newydd ‘Toy Mic Trev’, a ysgrifennwyd gan yr awdur Alan Harris, sydd wedi ennill BAFTA, ac a gyfansoddwyd gan Hannah Noone.

“Roedd y seren byscio meicroffôn-blastig Trevor Rees yn rhan ddwys o wead diwylliannol Caerdydd; nes iddo fynd ar goll. Mae’r cynhyrchiad hwn yn adrodd hanes cenhadaeth newyddiadurwr i ddod o hyd iddo, wrth iddi ddatgelu stori leol am gariad, colled a’r rhyfeddod yn y beunyddiol – pellter mawr i ffwrdd o sinigiaeth yr ystafell newyddion. ”

Rydym yn ymgymryd â phum diwrnod o Ymchwil a Datblygu a ariennir gan Gyngor Celfyddydau Cymru i ddatblygu’r sioe ymhellach rhwng 28 Hydref a 4 Tachwedd 2021, yng Nghanolfan Mileniwm Cymru ym Mae Caerdydd. Bydd y Prentis Ysgrifennu yn treulio 3 diwrnod yn cysgodi’r Tîm Creadigol yn ystod yr Ymchwil a Datblygu.

Mae’r rôl hon ar gyfer awdur sydd ar ddechrau gyrfa nad yw erioed wedi cael unrhyw beth wedi’i gynhyrchu, ei gyhoeddi’n broffesiynol na’i gynrychioli gan asiant llenyddol.

Rydym yn cynnig ffî o £100 y dydd, cyfanswm o £300.

Mae gennym ddiddordeb gweithredol mewn clywed gan bobl nad ydym wedi cwrdd â nhw neu ymgysylltu â nhw o’r blaen fel cwmni. Nid ydym yn disgwyl i ymgeiswyr fod â chefndir mewn cynhyrchu theatr ond mae gennym ddiddordeb mewn clywed gan unigolion sydd â diddordeb ac angerdd am wneud sioe gerdd newydd. Byddwch yn ymwybodol na allwn dalu ffioedd teithio nac am lety, ac felly bydd angen i chi fod o fewn pellter cymudo i Ganolfan Mileniwm Cymru ym Mae Caerdydd.

I wneud cais, anfonwch atebion at y cwestiynau canlynol atom [email protected] erbyn hanner nos ar 24 Medi 2021. Llenwch y ffurflen fonitro hon hefyd: https://bit.ly/3DQ8n9k Mae hon yn anhysbys ac ni fydd mewn unrhyw ffordd yn gysylltiedig â’ch cais.

 1. Dywedwch ychydig wrthym am eich profiad ysgrifennu hyd yma. (150 gair neu glip sain neu fideo 60 eiliad)

 2. Beth ydych chi’n gobeithio ei gael o’r rôl hon? (150 gair neu glip sain neu fideo 60 eiliad)

 3. Pe byddech chi’n sioe gerdd, beth fyddai hynny a pham? (150 gair neu glip sain neu fideo 60 eiliad)

Byddwn yn llunio rhestr fer o ymgeiswyr, ac yna’n cynnal cyfweliadau anffurfiol ar Zoom. Rhowch wybod i ni pan fyddwch chi’n gwneud cais os oes gennych chi unrhyw anghenion mynediad ar gyfer mynychu’r alwad Zoom, neu os oes gennych chi unrhyw gwestiynau am y rôl.

DONATE TO US – CLICK HERE 

ABOUT US…

Chippy Lane Productions Ltd. (CLP) was founded in 2016 by Rebecca Jade Hammond, a Cardiff born actor, writer and producer. CLP’s primary mission is to promote Welsh and Wales-based theatre and talent, to audiences in and beyond Wales. “Regional work is important, audiences want to hear stories from everywhere” (CLP in Arts Scene In Wales, 2016).

CLP is a London-based Welsh company created in response to our research that showed a lack of Welsh work being produced beyond Wales. The arts, in Wales and from Welsh origin, are undergoing change and there is a wealth of excitement for writing, acting and theatre that is new, diverse and vibrant. We achieve our goal by building relationships with established Welsh and Wales-based playwrights, encouraging and producing new work, and reaching out to Welsh communities living inside and outside of Wales. “The grass roots of Welsh performance are irrepressible” (CLP in Theatre In Wales, 2018).

As a young company Chippy Lane has achieved a tremendous amount in a short space of time with limited resources and funding. At the helm of this company is Artistic Director Rebecca Jade Hammond. Her commitment and dedication to the championing of the Welsh and Wales-based voices has been met with open arms from fellow creatives. Her position and perspective as a Welsh company operating outside of Wales developing work across both Wales and England, bridging the gap between two countries has led to interest from arts media (The Guardian, The Stage, Wales Arts Review, Arts Desk, Exeunt, What’s On Stage, GetTheChanceWales, Arts Scene in Wales, Western Mail). Rebecca was also recently recognised as a ‘100 Women of Wales’ 2018 and 2019 by Wales Arts Review, which highlights women who are ones to watch, and inspiring the arts in Wales.

“Chippy Lane Productions might not be a common name on theatre-goers’ tongues, but this is evidence it might soon be.”
Arts Desk  ★★★★

” If Chippy Lane’s second production was to be summed up in one word, that word would almost certainly be ‘love’. Both on- and off-stage, love permeates through every nook and cranny.”

Wales Arts Review

“Rebecca is pioneering opportunities for women writers from Wales to champion their abilities and break through the boundaries and stereotypes of writing they have previously been confined.”
The Cardiffian

THE COMPANY

Artistic Director  | Rebecca Jade Hammond
Associate Director | Chelsey Gillard`

Associate Director | Hannah Noone`

Company Director | Lucas Pardue

Chippy Lane is kindly supported by The Carne Trust and project by project with funding from Arts Council Wales. we are also published by Methuen Drama.